Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

Składając zamówienie Kupujący w całości akceptuje regulamin. W przypadku uwag lub zastrzeżeń ze strony Kupującego do treści postanowień regulaminu i chęci określenia ich w inny sposób, należy wstrzymać się z zamówieniem i skierować propozycję modyfikacji na adres: biuro@juiceconcept.pl. Nie dotyczy to przedmiotu działalności Sprzedającego oraz określonych cen produktów czy usług.

Dane firmy:
JUICE CONCEPT
Dominika Roszczenko
Wałbrzyska 2
52-314 Wrocław
NIP 616 151 93 02
 1. Definicje
 • Cennik dostaw – określony i ogólnodostępny jest pod adresem www.juiceconcept.pl
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem kosztu znajduje się pod adresem www.juiceconcept.pl
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności pranych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu informująca o danym produkcie.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – Konsument oraz Klient
 • Koszyk – lista produktów zamawianych przez Kupującego w sklepie produktów Sprzedającego.
 • Miejsce wydania rzeczy – punkt odbioru lub adres pocztowy wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wskazane przez Kupującego Sprzedającemu jako miejsce dostawy.
 • Czas wydania rzeczy – chwila, w której Kupujący bądź działające w jego imieniu osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.
 • Płatność – sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy wraz z dostawą.
 • Produkt – minimalna oraz niepodlegająca podziałom ilość rzeczy, która stanowi przedmiot zamówienia, podana w sklepie Sprzedającego jednostką miary przy określeniu jego ceny.
 • Przedmiot umowy – produkty wraz z dostawą będące przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem juiceconcept.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie rodzaj oraz ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a sprzedającym.
 • Wada – wada fizyczna oraz wada prawna.

Wada fizyczna to niezgodność z umową sprzedanej rzeczy:

– brak właściwości, o istnieniu których Sprzedający poinformował Kupującego,

– nie nadaje się do celu, o którym Sprzedający poinformował Kupującego podczas zawarcia umowy ,

– nie posiada właściwości, które powinna posiadać ze względu na cel określony w umowie, wynikający z przeznaczenia,

– została wydana Kupującemu w stanie niekompletnym.

Wada prawna to sytuacja, w której przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeśli ograniczenie korzystania lub rozporządzania rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Warunki ogólne
 • Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sprzedający zobowiązany jest świadczyć usługi i dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie (PLN) i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 • Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep celem ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W celu tym Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupującyma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 • Kupujący zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami net-etykiety.
 1. Zawarcie umowy i dostawa
 • Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 • Zamówienie musi zostać złożone na przynajmniej 2 (dwa) dni robocze przed dniem planowanej dostawy zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Kupującego.

Ceny produktów zostały określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej sklepu www.juiceconcept.pl.

Realizacja zamówienia może nastąpić nie wcześniej niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu jego złożenia przez Kupującego oraz dokonania potwierdzenia zamówienia przez sklep, a w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności przelewem dodatkowo od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymania od Kupującego potwierdzenia dokonania przelewu lub w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności za pośrednictwem konta Pay-u od dnia zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego.

Sprzedający dotrzymuje wybranego przedziału czasowego dostawy, Kupujący jednak powinien mieć na uwadze to, że kierowca może być u Kupującego codziennie o innej porze – oczywiście w ramach tego przedziału. W przypadku adresu dostawy podanego przez kupującego nieobejmującego dostaw w weekendy oraz dni wolne od pracy Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w innym terminie w dniu roboczym objętym możliwością realizacji dostawy lub doręczenie zamówienia w sobotę do paczkomatu wskazanego przez Kupującego, po uprzednim ustaleniu zmiany terminu oraz sposobu dostawy z Kupującym. W przypadku dostawy produktów z oferty Producenta firmy Eqology, dostawy odbywają się bezpośrednio z magazynu Producenta, a Sprzedający jest jedynie Pośrednikiem. W przypadku Produktów stanowiących suplementy diety marki Eqology, Produkty będą wysyłane Klientom bezpośrednio przez dystrybutora marki Eqology w Polsce w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, po uprzednim założeniu przez Sprzedawcę w imieniu Klienta konta klienta w sklepie internetowym prowadzonym w domenie https://eqology.com/.

Nie jest możliwe ze strony Sprzedającego zagwarantowanie Kupującemu konkretnej godziny dostawy, dlatego Sprzedający nie umawia się na dowóz na konkretną godzinę.

W przypadku prób dostarczenia według ustalonych z Kupującym zasad (np. zostawić na recepcji, oddać do rąk własnych) nie uda się Sprzedającemu zrealizować dostawy z przyczyn od niego niezależnych (np. brak osoby w recepcji, nieczynna recepcja, brak obecności w domu i nieudana próba kontaktu telefonicznego) a Sprzedający zażyczy sobie dodatkową dostawę pod ten lub inny adres, będzie on zrealizowany za dopłatą 15 zł lub 20 zł (dalekie dzielnice i obrzeża) po ustaleniu ponownych godzin dostawy.

4. Płatność za zamówienie następuje zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego:

 • Przelew na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego;
 • Za pośrednictwem platformy płatności on-line Pay-U;
 • Wysłanie zamówienia następuje w terminie określonym przez Sprzedającego.
 • W przypadku braku płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.
 • Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany do Kupującego kurierem na wskazany przez Kupującego adres.
 • Produkty oferowane przez Sprzedającego dedykowane są osobom zdrowym, jeśli Kupujący cierpi na jakąkolwiek chorobę przewlekłą czy inne schorzenie zdrowotne, powinien skonsultować się z lekarzem przed złożeniem zamówienia. Dotyczy to również kobiet będących w ciąży i w okresie laktacji.
 • Produkty oferowane przez Sprzedającego zawierać mogą substancje alergizujące oraz uczuleniowe, wszystkie półprodukty zawarte w produktach wymienione są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.juiceconcept.pl Kupujący ma do nich pełen dostęp, a co za tym idzie ponosi pełną odpowiedzialność dokonując zakupu u sprzedającego.

5. Zmiany zamówień

 • Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia lub zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy pod warunkiem, że oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia zostanie doręczone Sprzedającemu najpóźniej 5 dni roboczych przed dniem dostawy, do godziny 7.00 (np. w przypadku gdy dostawa ma nastąpić w sobotę, zmiana zamówienia może nastąpić najpóźniej w poniedziałek do godziny 7.00), pod rygorem braku uznania oświadczenia za skuteczne. W przypadku zmian które mają dotyczyć  poniedziałku – informacje o zmianie należy przekazać do środy do godziny 7.00. W przypadku złożenia Sprzedającemu informacji w późniejszym terminie niż określony powyżej, zmiana zamówienia niestety nie będzie możliwa z przyczyn technicznych a Kupujący będzie zobowiązany do przyjęcia dostawy i poniesienia kosztów zamówienia w całości.
 1. Wszelkie zmiany zamówienia Sprzedający potwierdza poprzez wysłanie e-mail na adres wskazany przez Kupującego.
 2. W przypadku dokonania zmiany w postaci zmiany miejsca dostaw (np. na miejsce poza strefą dostaw), zmiany rodzaju diety (na dietę której cena jest wyższa), z wyłączeniem rezygnacji z diety w trakcie jej trwania (co spowoduje utratę uprawnień do uzyskania zniżki), Kupujący jest zobligowany do uregulowania należności która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku kiedy dokonane przez Kupującego zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Kupujący ma możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu.

6. Reklamacje

 • Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy ze względu na to, iż oferowane produkty mają krótki termin do spożycia, ulegają szybkiemu procesowi psucia oraz zniszczenia ( Ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
 • W przypadku gdy przedmiot dostawy posiada wadę Kupujący ma obowiązek zgłoszenia jej Sprzedającemu najpóźniej w terminie 1 (jednego) dna od dnia dostawy zamówienia, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia wady. Kupujący ma obowiązek w zgłoszeniu określić charakter wady i przyczynę zgłoszenia reklamacji.
 • W sytuacji otrzymania zgłoszenia o wadzie, Sprzedający ustosunkuje się do danego zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania.
 • W sytuacji uznania zgłoszenia o wadzie za uzasadnione, Sprzedający  postąpi wobec Kupującego w następujący sposób:
 • Sprzedający dokona wymiany rzeczy dotkniętych wadą na rzeczy wolne od wad.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) do zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego nie stosuje się przepisów tej ustawy. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).1. Administratorem Państwa Danych jest Dominika Roszczenko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Juice Concept Dominika Roszczenko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 2. .2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@juiceconcept.pl 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?a) Jeżeli założyłeś konto w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.b) Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.c) Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.d) Jeżeli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz Sklep to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w tych właśnie celach i na podstawie Twojej zgody. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Administratorem (dane powyżej).e) Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa Twojego zapytania.f) Możemy także przetwarzać Twoje dane, które zgodziłeś się nam dobrowolnie podać w trakcie rozmowy z naszym konsultantem za pośrednictwem chata dostępnego na stronie internetowej Sklepu.g) Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.

  4. Jak długo przechowujemy twoje dane?

  a) Okres przetwarzania przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

  b) Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

  c) Dane przetwarzane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

  d) Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania Twoich danych.

  5. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

  6. W jaki sposób możesz zrealizować przysługujące ci prawa wynikajace z RODO?

  Mają Państwo prawo do:

  – dostępu do swoich danych,

  – uzyskania kopii tych danych,

  – modyfikacji i poprawienia swoich danych,

  – usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

  – sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

  – sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

  – wycofania zgody,

  – przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

  7. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres Sklepu ul. Wałbrzyska 2, 52-314 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej kontakt@juiceconcept.pl

  8. W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

  – danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)

  – uzasadnienie wniosku,

  – innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby

  – sposób odbioru danych.

  Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

  W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.

  Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

  Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

  9. Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty.

  10. Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

  8. Postanowienia końcowe

 • Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się oraz stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany podczas rejestracji lub zamówieniu adres e-mail).
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązują regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania sądowego a sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.