Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).1. Administratorem Państwa Danych jest Dominika Roszczenko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Juice Concept Dominika Roszczenko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 2. .2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@juiceconcept.pl 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?a) Jeżeli założyłeś konto w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.b) Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.c) Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.d) Jeżeli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz Sklep to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w tych właśnie celach i na podstawie Twojej zgody. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Administratorem (dane powyżej).

  e) Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa Twojego zapytania.

  f) Możemy także przetwarzać Twoje dane, które zgodziłeś się nam dobrowolnie podać w trakcie rozmowy z naszym konsultantem za pośrednictwem chata dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

  g) Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.

  4. Jak długo przechowujemy twoje dane?

  a) Okres przetwarzania przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

  b) Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

  c) Dane przetwarzane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

  d) Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania Twoich danych.

  5. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

  6. W jaki sposób możesz zrealizować przysługujące ci prawa wynikajace z RODO?

  Mają Państwo prawo do:

  – dostępu do swoich danych,

  – uzyskania kopii tych danych,

  – modyfikacji i poprawienia swoich danych,

  – usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

  – sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

  – sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

  – wycofania zgody,

  – przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

  7. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres Sklepu ul. Wałbrzyska 2, 52-314 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej kontakt@juiceconcept.pl

  8. W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

  – danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)

  – uzasadnienie wniosku,

  – innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby

  – sposób odbioru danych.

  Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

  W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.

  Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

  Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

  9. Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty.

  10. Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.